Kultura na Fyrtlach:Podolany, Strzeszyn, Kiekrz, Smochowice


Kategoria
projekt rejonowy duży > 2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Kultura na Fyrtlach:Podolany, Strzeszyn, Kiekrz, Smochowice
Skrócony opis projektu
Cykl koncertów, warsztatów i wydarzeń kulturalnych, kino plenerowe i lato w mieście dla mieszkańców.
Opis projektu
Osiedla KIEKRZ,PODOLANY,STRZESZYN - min. 3 duże wydarzenia muzyczne (koncerty z udziałem znanych gwiazd sceny) oraz cykle mniejszych imprez dla dzieci, młodzieży, seniorów i wszystkich mieszkańców służące integracji oraz identyfikacji osiedlowej, rozwojowi kultury, teatru, kina, czytelnictwa, itp. w Kiekrzu, Strzeszynie i Podolanach

Planowane miejsca wydarzeń:
- KIEKRZ - Plaża Parkowa, ul. Nawrota nad Jeziorem Kierskim (zarządca Miasto Poznań)
- STRZESZYN - ul. Literacka/Owidiusza/ Homera/Horacego - boiska i tereny przy górce;
ul. Homera - Park Edukacji Przyrodniczej; ul. Kaczmarskiego - boisko i plac zabaw;
ul. Krajenecka - boisko (wszystkie lokalizacje w zarządzie RO Strzeszyn)
- PODOLANY - tereny przy Szkole Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienicka 32 (zarząd ZSP nr 15), skwer przy ul. Szarych Szeregów/Karpińskiej (zarząd ZZM), Fort VI przy ul. Lutyckiej, Spar przy ul. Druskienickiej 12, Parafia pw, Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Kartuskiej 33 (podmioty zewn).

SMOCHOWICE :
Projekt zakłada zorganizowanie bezpłatnych wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych w na Osiedlu Krzyżowniki – Smochowice, skierowanych do mieszkańców w każdym wieku. Założeniem projektu jest:
- organizacja wieczornych seansów LETNIEGO KINA PLENEROWEGO wraz z warsztatami dla dzieci i dorosłych podczas całych wakacji,
- organizacja teatralnych spektakli plenerowych,
- organizacja całorocznych zajęć kulturalnych - projekt polega na popularyzacji sztuk performatywnych /warsztaty rękodzieła artystycznego, teatralne, muzyczne, taneczne itp/ szczególnie wśród mieszkańców wymienionych Osiedli. Zajęcia odbywałyby się pod okiem wykwalifikowanych trenerów, animatorów.
Lokalizacja wydarzeń:
wydarzenia odbędą się na terenach należących do Miasta Poznania. Dokładna lokalizacja zostanie wskazana realizatorom wydarzeń, jeśli głosowanie będzie pomyślne dla projektu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

dokładne lokalizacje podano powyżej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalizacje na terenie Osiedla Strzeszyn podlegają zarządowi RO Strzeszyn; teren przy Druskienickiej jest w zarządzie ZSP nr 15, tereny przy Lutyckiej i Kartuskiej należą do zewn. podmiotów; teren przy ul. Karpińskiej jest w zarządzie ZZM. Terenami ul. Nawrota zarządza RO Kiekrz.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy północnych osiedli peryferyjnych oraz całego miasta i sąsiednich gmin.
Uzasadnienie realizacji projektu
Sytuacja finansowa wielu rodzin uległa pogorszeniu wskutek wojny i inflacji, dlatego aby uprzyjemnić mieszkańcom wakacje w mieście oraz wiosenno-jesienne weekendy proponujemy wspólne spędzanie czasu w sposób kulturalny, rozwijający i poszerzający wrażliwość, sposób postrzegania świata oraz otaczającej rzeczywistości. Cykle warsztatów z kulturą, dyskusji po obejrzeniu filmów, koncertów gwiazd czy spotkań z ciekawymi autorami książek z pewnością są dobrą propozycją na następny rok.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Zaproponowane lokalizacje są ogólnodostępne, bez barier architektonicznych,
a organizowane wydarzenia traktują osoby niepełnosprawne ze szczególną troską.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Strzeszyn- 1 duże wydarzenia muzyczne (koncerty z udziałem znanych gwiazd sceny) oraz cykle mniejszych imprez dla dzieci, młodzieży, seniorów i wszystkich mieszkańców służące integracji oraz identyfikacji osiedlowej, rozwojowi kultury, teatru, kina, czytelnictwa 200 000
Podolany-1 duże wydarzenia muzyczne (koncerty z udziałem znanych gwiazd sceny) oraz cykle mniejszych imprez dla dzieci, młodzieży, seniorów i wszystkich mieszkańców służące integracji oraz identyfikacji osiedlowej, rozwojowi kultury, teatru, kina, czytelnictwa 200 000
Kiekrz-1 duże wydarzenia muzyczne (koncerty z udziałem znanych gwiazd sceny) oraz cykle mniejszych imprez dla dzieci, młodzieży, seniorów i wszystkich mieszkańców służące integracji oraz identyfikacji osiedlowej, rozwojowi kultury, teatru, kina, czytelnictwa 200 000
Krzyżowniki-Smochowice - organizacja wieczornych seansów LETNIEGO KINA PLENEROWEGO wraz z warsztatami dla dzieci i dorosłych podczas całych wakacji,
- organizacja teatralnych spektakli plenerowych,
- organizacja całorocznych zajęć kulturalnych - projekt polega na popularyzacji sztuk performatywnych /warsztaty rękodzieła artystycznego, teatralne, muzyczne, taneczne
200 000
SUMA: 800 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dominika Zenka-Podlaszewska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany pod względem formalnym przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Kultury pozytywnie opiniuje projekt pn. "Kultura na Fyrtlach: Podolany, Strzeszyn, Kiekrz, Smochowice". Projekt zakłada organizację czterech dużych wydarzeń na poszczególnych osiedlach peryferyjnych tj. Strzeszyn, Kiekrz oraz Podolany i Smochowice oraz cykle mniejszych lokalnych wydarzeń artystycznych (wydarzania dla dzieci i seniorów, pokazy kina plenerowego itp.) Zasadniczym elementem w przypadku realizacji projektu będzie szczegółowe określenie większych i mniejszych działań w ramach projektu tj. cykli wydarzeń oraz warsztatów skierowanych do mieszkańców. Zaproponowane działania już od kilku lat wygrywają w głosowaniach poszczególnych edycji PBO i powodzeniem są realizowane na osiedlach wskazanych we wniosku ciesząc się przy tym dużym zainteresowaniem mieszkańców. Projekt również wpisuje się w założenia Poznańskiego Programu dla Kultury na lata 2019 - 2023 w ramach organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalno-artystycznych dla mieszkańców osiedli peryferyjnych. Projekt spełnia wymogi formalne i finansowe zgodnie z zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2024.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury UMP.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Czy zawarta jest umowa partycypacyjna z Miastem - nie
  4. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  5. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  6. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO24. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  7. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  8. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  9. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  10. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  11. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2024 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  12. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  13. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  14. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  15. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  16. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - tak
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja udzielona.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Kultury

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendujemy pozytywnie jako podtrzymanie tradycji wieloletniej: corocznej organizacji dużego koncertu. Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców, wzbogacając ubogą ofertę kulturalną.
  Zespół Obradował w składzie: Hanna Smoczek - przewodnicząca ZO Ewa Maria Białkowska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Witold Puchalski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendujemy do głosowania i realizacji, gdyż poprzednie edycje tego projektu cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców.
  Zespół Obradował w składzie: Elżbieta Sobkowiak, Grażyna Dudzińska, Dorota Cymerys, Artur Kosonowski, Krzysztof Ratajczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: M. Bogusławska, D. Indrzejczak, J. Janasik, D. Krzeszowiec, M. Mucha, W. Rypniewski, M. Szymaniak, D. Zenka-Podlaszewska.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.