Rowerem:Strzeszynek, Podolany, Winogrady, Piątkowo, Sołacz, Centrum


Kategoria
Projekt ogólnomiejski duży
Nazwa projektu
Rowerem:Strzeszynek, Podolany, Winogrady, Piątkowo, Sołacz, Centrum
Skrócony opis projektu
Powstanie infrastruktury pieszo-rowerowej na skrzyżowaniach ul. Koszalińskiej i Golęcińskiej oraz ul. Juraszów i Strzeszyńskiej.
Opis projektu
Propozycja ta zakłada budowę infrastruktury pieszej i rowerowej na styku ulic:
1) Koszalińskiej i Golęcińskiej oraz
2) Strzeszyńskiej i Juraszów.
Ad. 1. Obecnie zjazd z wiaduktu w ciągu ulicy Koszalińskiej w stronę Golęcina jest bardzo wąski, a przez to bardzo niebezpieczny zarówno dla rowerzystów, jak i dla pieszych. Infrastruktura rowerowa urywa się na skrzyżowaniu Literacka/Koszalińska. Wiele osób nie podejmuje próby podróży rowerem czy na Strzeszynek, Rusałkę czy ze Strzeszyna do centrum, na Sołacz i w powrotem, ponieważ boi się potrącenia przez pędzące auta na wąskim skrzyżowaniu. W związku z tym niemożliwe jest wprowadzenie w życie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania dla mieszkańców Strzeszyna, którzy są rowerowo wykluczeni. Ponieważ Osiedle bardzo szybko się rozwija, komunikacja publiczna nie nadąża za szybko rosnącymi potrzebami, uzasadnione jest, aby umożliwić chętnym poruszanie się rowerem w codziennych podróżach do i z centrum.
Ad. 2. To samo dotyczy części podolańskiej. Infrastruktura rowerowa urywa się na ulicy Strzeszyńskiej, na skrzyżowaniu z ul. Lutycką. Z Podolan w stronę Winiar, Winograd i centrum także ciężko jechać rowerem, gdy brakuje rozwiązań rowerowych w ulicy Juraszów.
Dla mieszkańców Winiar, Winograd, Sołacza, Strzeszyna, Podolan, Piątkowa powstanie tej infrastruktury oznacza także większą dostępność rowerową terenów rekreacyjnych położonych nad pięknymi jeziorami: Strzeszyńskim i Rusałką.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Koszalińska-Golęcińska, Juraszów-Strzeszyńska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Kluczowe dla rowerzystów "wąskie gardła" wykluczające wiele osób z podróży rowerem
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy Poznania i nie tylko. Będą mogli zamiast samochodem, bezpiecznie poruszać się rowerem na trasie do i z Strzeszynka. Mieszkańcy północy Poznania, czy nawet Suchego Lasu będą mogli bezpiecznie dojeżdżać rowerem do centrum Poznania, co teraz dla wielu jest zbyt niebezpieczne przez "wąskie gardła".
Uzasadnienie realizacji projektu
Mamy w Poznaniu coraz więcej fajnych ścieżek rowerowych, ale często brakuje niewielkich fragmentów, aby system był spójny i funkcjonalny.
Ścieżka rowerowa w ul. Strzeszyńskiej kończy się na skrzyżowaniu z ul. Lutycką i co dalej? Proponujemy dostosować organizację ruchu na skrzyżowaniu ulic Strzeszyńska/Lutycka dla rowerów, wykorzystać istniejący fragment ul. Juraszów (po stronie szpitala) jako ścieżkę pieszo-rowerową i połączyć ją ze ścieżkami pod wiaduktem prowadzącymi na Sołacz.
Podobnie na Strzeszynie: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Golęcińskiej w stronę Strzeszyna nagle kończy się i co dalej? Proponujemy dostosować organizację ruchu na wiadukcie ul. Koszalińskiej do ruchu rowerowego i połączyć z istniejącą już siecią ścieżek w rejonie ul. Literackiej oraz z infrastrukturą w ul. Golęcińskiej.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego. Uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami i będą mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy w możliwie najszerszym zakresie. Osoby z niepełnosprawnościami wreszcie będą mogły poruszać się w omawianych w projekcie miejscach pieszo bądź rowerem i zrobią to w sposób bezpieczny. Z projektu będą korzystać wszyscy mieszkańcy Poznania, którzy będą poruszać się pieszo czy rowerem w podróżach do centrum czy na Strzeszynek, Strzeszyn czy Podolany.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Realizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na styku ul.Juraszów i ul. Strzeszyńska 1 000 000
Realizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na styku ulic Koszalińskiej i Golęcińskiej 1 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 300 000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcia stanu obecnego Podolany PBO2024a.png
Skrzyżowanie Strzeszyńska-Juraszów - rzut PBO2024.png
Niebezpieczny dla rowerzystów fragment ulicy Koszalińskiej IMG_2195.jpg
Skrzyżowanie Koszalińska-Golęcińska pozbawione infrastruktury rowerowej 2 Zrzut ekranu 2023-06-2 o 20.16.24.png
Skrzyżowanie Koszalińska-Golęcińska pozbawione infrastruktury rowerowej Zrzut ekranu 2023-06-2 o 20.17.16.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dominika Zenka-Podlaszewska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany pod względem formalnym przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami przekazuje projekt do kolejnego etapu opiniowanie. Wskazane ulice są administrowane przez ZDM. W związku z powyższym, prosimy ZDM i MIR o zaopiniowanie projektu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
7. Czy zawarta jest umowa partycypacyjna z Miastem: nie
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka i Michał Urbański w dniu 07.07.2023 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wykonanie przejazdu rowerowego w rejonie skrzyżowania ulic Golęcińskiej i Koszalińskiej wymaga przebudowy tego skrzyżowania, zaprojektowania azyli o odpowiedniej długości dostosowanych do rowerzystów oraz zaprojektowanie bezpiecznego pasa włączenia. Zaprojektowanie tych elementów wymaga zajęcia części działek zlokalizowanych poza pasem drogowym. Poza tym inwestycja w części pokrywa się z inwestycją przebudowy ulicy Golęcińskiej procedowanej w ramach innego postępowania. Zakres polegający na połączeniu infrastruktury rowerowej w ul. Strzeszyńskiej z ulicą Juraszów przebiega przez teren objęty MPZP III Rama Komunikacyjna Węzeł Obornicka (Xg). W tym MPZP ulica Strzeszyńska oznaczona została symbolem: KD-Z dla którego w MPZP określono m.in. a. lokalizację chodników i ścieżek rowerowych o parametrach zgodnych z ustaleniami §14 i przepisami odrębnymi, b. Ścieżkę rowerową po wschodniej stronie jezdni, a ulica Lechicka została oznaczona w MPZP symbolem KD-GPS i zapisano dla niego m.in. następujące ustalenia: a. zapewnienie wszystkich powiązań terenu KD-GPS z innymi drogami poprzez wielopoziomowe węzły, z zapewnieniem bezkolizyjnego przejazdu w ciągu III ramy komunikacyjnej, zgodnie z ustaleniami §14. Zgodnie z MPZP droga dla rowerów w pasie drogowym ulicy Strzeszyńskiej powinna zostać zlokalizowana po stronie wschodniej. Powiązanie istniejących pasów rowerowych z chodnikiem w pasie drogowym ulicy Juraszów wymagałoby przebudowy skrzyżowania Lechicka – Strzeszyńska w sposób zapewniający bezpieczny przejazd dla rowerów i przejście dla pieszych poprzez m.in. wyznaczenie azyli o odpowiednich wymiarach oraz zaprojektowanie sygnalizacji świetlnej zapewniającej odpowiednie czasy ewakuacji pieszych i rowerzystów. Z kolei przebudowa skrzyżowania wymaga zgodności z zapisami MPZP. Poza tym ze względu na planowane natężenie ruchu rowerowego nie jest możliwe jego prowadzenie w jednej przestrzeni z pieszymi, szczególnie iż jest to w rejonie szpitala, czyli miejsca większej ilości pieszych z ograniczeniami funkcji ruchu. Zwiększa to ryzyko kolizji pieszych i rowerzystów. W związku z tym rowerzyści po przejechaniu skrzyżowania musieliby kontynuować podróż na zasadach ogólnych (jezdnią). Na dalszym odcinku ulicy Juraszów zlokalizowany jest przystanek autobusowy i w jego pobliżu także wymagane jest rozdzielenie ruchu pieszego od rowerowego, co musiałoby odbyć się kosztem miejsc parkingowych i dodatkowo zwiększyłoby koszty inwestycji. Projekt rekomendowany do realizacji. Ostateczny przebieg oraz układ infrastruktury określony zostanie przez opracowaną dokumentację.
  Zespół Obradował w składzie: Radosław Ciesielski, Paulina Gowin-Sikora, Damian Koziński, Maciej Heilman
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Czy zawarta jest umowa partycypacyjna z Miastem - nie
  4. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  5. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  6. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO24. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  7. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  8. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  9. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  10. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  11. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2024 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  12. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  13. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  14. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  15. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  16. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 300 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 400 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • dodatkowa rekomendacja: Miejski Inżynier Ruchu (MIR)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Teresiak

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Każde połączenie istniejących ścieżek rowerowych w jedną, spójną całość powoduje zwiększenie atrakcyjności roweru jako środka komunikacji w drodze do szkół, pracy czy wypoczynku. Brak rozwiązań rowerowych na ul. Juraszów i na ul. Koszalińskiej, jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców całego Poznania. Rekomendujemy do głosowania i realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Elżbieta Sobkowiak, Grażyna Dudzińska, Dorota Cymerys, Artur Kosonowski, Krzysztof Ratajczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Połączenie ścieżek rowerowych usprawni podróżowanie rowerem w tym rejonie. Obecnie brakuje jednego fragmentu. Skorzysta z tego bardzo wielu mieszkańców. Infrastruktura będzie służyć przez wiele lat.
  Zespół Obradował w składzie: Drobczyńska Ewa, Pezowicz Lidia, Rogala Eliza, Rosińska Bogumiła, Wacko Marcin. Waraczyński Henryk, Wawrzyniak-Wacko Zofia, Wosicki Józef, Krzysztof Piechocki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: M. Bogusławska, D. Indrzejczak, J. Janasik, D. Krzeszowiec, M. Mucha, W. Rypniewski, M. Szymaniak.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców
  Zespół Obradował w składzie: Jan Chudobiecki, Robert Kołaczyk, Zbigniew Długosz, Przemysław Piwecki, Anna Kromolicka, Teresa Stadnik, Bartosz Aleksandrowicz, Stanisław Woźniak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.