Ożywienie boiska na Gospodarskiej


Kategoria
projekt rejonowy mały > 4 - Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Starołęka-Minikowo, Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
Nazwa projektu
Ożywienie boiska na Gospodarskiej
Skrócony opis projektu
Zagospodarowanie i przywrócenie mieszkańcom boiska przy ulicy Gospodarskiej.
Opis projektu
Projekt zakłada zagospodarowanie i przywrócenie mieszkańcom zaniedbanego boiska przy ulicy Gospodarskiej.
Celem jest stworzenie miejsca spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu dla dzieci młodzieży i dorosłych.
W ramach projektu mogą być zainstalowane np.: ławki, kosze na śmieci, oświetlenie solarne (LED) oraz urządzenia do aktywności fizycznej np: karuzela integracyjna (dostępna dla osób z niepełnosprawnościami), zestaw do wspinania czy trampolina.
Urządzenie te będą zamontowane na bezpiecznej nawierzchni, która zamortyzuje każdy upadek. Do tego celu zostaną wykorzystane płytki elastyczne, bardzo trwałe, łatwe w utrzymaniu czystości i odporne na warunki atmosferyczne.
Realizacja do wysokości środków.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Spławie, ul. Gospodarska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obręb 9 Spławie, Akrusz 23, Działka 2/2, Teren boiska przy ul. Gospodarskiej
Potencjalni odbiorcy projektu
Beneficjentami projektu są dzieci, rodziny z dziećmi, młodzież i dorośli z wszystkich grup wiekowych.
Uzasadnienie realizacji projektu
W ostatnim czasie nasze Osiedle dynamicznie się rozwija i zyskało wielu mieszkańców. Brakuje jednak miejsc do spędzania wolnego czasy dla młodzieży. Ponadto wszystkie nowe i planowane inwestycje zlokalizowane są w Centrum Osiedla, a na Spławiu nie ma możliwości aktywnego spędzenia czasu wolnego.
Stworzenie miejsca do spotkań zaktywizuje lokalną społeczność. Przywróci do użytku zaniedbane tereny rekreacyjne.
Zachęci dzieci, młodzież i dorosłych do aktywności fizycznej i spędzania wolnego czasu na powietrzu. Jest to także doskonała okazja, żeby oderwać wszystkich od wszechobecnych ekranów telefonów i komputerów.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego, uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami i będą mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy w możliwie najszerszym zakresie. Projekt przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i sprzyja integracji międzyludzkiej. .
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zagospodarowanie przestrzeni, budował ławek, elementów małej architektury, oświetlnia i zagospodarowanie zieleni. 50 000
SUMA: 50 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 12 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Wojciech Zabłocki
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany pod względem formalnym przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami przekazuje projekt do kolejnego etapu. Informujemy, iż ewentualna realizacja projektu będzie możliwa pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania i wyrażenia zgody na realizację przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Tut. Wydział nie ma podstawy do realizacji w trybie inwestorstwa zastępczego. Ponadto informujemy, iż ewentualna realizacja będzie możliwa wyłącznie na części nieruchomości, na której znajduje się boisko. Pozostała część działki 09/23/2/2 objeta jest umowami dzierżawy na cele rolnicze i znajduje się na wyznaczonych w obowiązującym mpzp terenach rolniczych. Jednocześnie informujemy, że zgłoszony jest także inny projekt PBO (zgłoszenie 132) obejmujący przedmiotową nieruchomość. Zwracamy się z prośbą o uzupełniające opinie MPU.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: tak :: Opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zwracamy się z prośbą o zaopiniowanie projektu przez MPU.
7. Czy zawarta jest umowa partycypacyjna z Miastem: nie
Zespół obradował w składzie: Michał Urbański, Martin Radziwonka w dniu 14.07.2023r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie ZZM rekomenduje projektu do dalszego procedowania. Realizacja do wysokości środków.
  Zespół Obradował w składzie: Julia Syska-Wieczorek, Monika Sobczak, Jarosław Wojciechowski, Wojciech Potapowicz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Czy zawarta jest umowa partycypacyjna z Miastem - nie
  4. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  5. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  6. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO24. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  7. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  8. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  9. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  10. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  11. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2024 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  12. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  13. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  14. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  15. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  16. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 50 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 12 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 12 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • dodatkowa rekomendacja: Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Działka ewidencyjna nr 2/2, ark. 23, obr. Spławie, wskazana jako obszar koncepcji zagospodarowania i przywrócenia mieszkańcom zaniedbanego boiska przy ulicy Gospodarskiej, jedynie w części znajduje się w granicach opracowywanego mpzp „Spławie - rejon ulicy Dobrepole” część A w Poznaniu. Dotychczasowe zapisy planu wskazują na tym terenie funkcję usług sportu i rekreacji (US). W obowiązującym Studium (Uchwała nr LXXXVIII/1670/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2023 r.) obszar ten położony jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną (MN) z jednoczesnym zachowaniem i wzbogacaniem wytworzonych w strukturze osiedli terenów zieleni, z możliwością wprowadzania na nich obiektów sportowo-rekreacyjnych. Projekt mpzp nie przeszedł procedury formalno-prawnej, a jego ustalenia mogą jeszcze ulegać zmianom. Nie należy on do grupy planów priorytetowych, w związku z czym jego procedowanie jest od dłuższego czasu wstrzymane. Ustalenia planu wymagają aktualizacji na dalszym etapie prac. Pozostała część ww. działki to tereny rolnicze z wodami powierzchniowymi śródlądowymi w klinie zieleni (1Kz-R/WS) w granicach obowiązującego mpzp "Wschodni klin zieleni C" w Poznaniu (Uchwała RMP nr LIV/723/V/2009 z dnia 12 maja 2009 r.). Dodatkowo wskazany obszar znajduje się w zasięgu czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych - dolina kopalna wielkopolska, dla którego ustala się zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i zakazuje się lokalizacji budynków. Obowiązujące Studium wskazuje tu również tereny wyłączone z zabudowy, tereny zieleni nieurządzonej (ZO). Miejska Pracowania Urbanistyczna opiniuje ww. projekt PBO pozytywnie, w granicach opracowywanego mpzp „Spławie - rejon ulicy Dobrepole” część A w Poznaniu. Realizacja tej koncepcji powinna być jednak ograniczona do zachodniej części działki- zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Olędzki - główny specjalista ds. kształtowania relacji społecznych
 • dodatkowa rekomendacja: Wydział Urbanistyki i Architektury (WUiA)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zakłada zagospodarowanie i przywrócenie mieszkańcom zaniedbanego boiska przy ulicy Gospodarskiej. Celem jest stworzenie miejsca spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu dla dzieci młodzieży i dorosłych. W ramach projektu zainstalowane będą ławki, kosze na śmieci, oświetlenie solarne (LED) oraz urządzenia do aktywności fizycznej np: karuzela integracyjna (dostępna dla osób z niepełnosprawnościami), zestaw do wspinania czy trampolina. Urządzenie te będą zamontowane na bezpiecznej nawierzchni, która zamortyzuje każdy upadek. Do tego celu zostaną wykorzystane płytki elastyczne, bardzo trwałe, łatwe w utrzymaniu czystości i odporne na warunki atmosferyczne.. Wskazany teren teren inwestycji - działka nr: 2/2, ark. 23, ob. Spławie przy ul. Gospodarskiej: • część zachodnia działki objęta jest mpzp „Wschodni klin zieleni C” w Poznaniu i na rysunku planu oznaczona symbolem 1Kz-R/WS – są to tereny rolnicze z wodami powierzchniowymi śródlądowymi w klinie zieleni. Plan w § 8 ust. 1 pkt a) w zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania ustala zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury (§ 4 ust. 3 pkt a). Ponadto na terenie 1Kz-R/WS dopuszcza się lokalizację linii WN-110 kV, zgodnie z rysunkiem planu; • część zachodnia działki nie jest objęta mpzp. Ewentualna realizacja inwestycji będzie możliwa wyłącznie na części nieruchomości, na której znajduje się boisko. Jeżeli część teren jest objętym mpzp: możliwość „ożywienia boiska” poprzez realizację obiektów małej architektury. Natomiast, jeżeli zmiana zagospodarowania dotyczy części terenu nieobjętego mpzp, może wystąpić konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
  Zespół Obradował w składzie: Joanna Sumisławska, Beata Horoszko-Makarska, Agnieszka Walczak, Bartosz Putz

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Klimatu i Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie KDO ds. środowiska opiniuje projekt pozytywnie, z poniższymi zastrzeżeniami. Dla zmniejszenia negatywnego oddziaływania na przyrodę i zwiększenia bioróżnorodności: - wszelkie prace budowlane oraz instalowanie obiektów małej architektury powinny być przeprowadzone bez usuwania drzew i krzewów, i bez uszkadzania ich części nadziemnych oraz korzeni. - należy wprowadzić, tak jak już w wielu parkach w Poznaniu, strefowanie m.in. poprzez wyznaczenie obszarów stanowiących małe enklawy przyrody, gdzie usuwanie liści, koszenie itp. byłoby ograniczone. - pnie uschniętych drzew, które są wycinane, powinny pozostać na miejscu.
  Zespół Obradował w składzie: KDO ds. środowiska

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.