Bruk przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom!


Kategoria
projekt rejonowy duży > 9 - Stare Miasto
Nazwa projektu
Bruk przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom!
Skrócony opis projektu
Stworzenie na brukowanych ulicach Starego Miasta warunków do wygodnego poruszania się pieszo, rowerem, wózkami.
Opis projektu
Równa nawierzchnia zamiast krzywego bruku na ulicach osiedla Stare Miasto!

Poruszanie się po brukowanych ulicach na terenie osiedla Stare Miasto jest bardzo niewygodne. Wiele miast poradziło sobie z tym problemem, nie naruszając walorów estetycznych i historycznych ulic. Celem projektu jest stworzenie warunków do bezpiecznego i wygodnego poruszania się po brukowanych ulicach. Wnioskodawca nie narzuca przy tym, jakie konkretne rozwiązanie powinno na danej ulicy zostać zastosowane. Może to być np. ścięta na równo i ponownie ułożona na ulicy lub jej części kostka brukowa - tak, jak zrobiono to na ul. Woźnej, Wodnej, Ślusarskiej i Kramarskiej lub inne rozwiązania dopuszczone przez konserwator zabytków, sprawiające, że nawierzchnia stanie się bardziej wygodna i bezpieczna. Rozwiązania te mogą być różne dla różnych ulic, z uwzględnieniem ich specyfiki. W bardzo wielu miastach potrafiono pogodzić z wytycznymi konserwatora zabytków wprowadzenie takich ingerencji w bruk, aby umożliwić wygodne poruszanie się po nim. Doświadczenia takie mają również polskie miasta (np. Wrocław) oraz Poznań (ul. Woźna, Wodna, Ślusarska, Kramarska)

Obecna brukowana, krzywa, niewygodna nawierzchnia sprawia, że poruszanie się po wielu ulicach na terenie osiedla Stare Miasto jest niewygodne i niebezpieczne, generuje też duży hałas.

Wniosek dotyczy Osiedla Stare Miasto. Realizacja projektu w zakresie prac modernizacyjnych na ul. Za Bramką. Ostateczny zakres oraz przebieg prac uzgodniony zostanie z MKZ. W przypadku braku możliwości realizacji inwestycji we wskazanym zakresie dopuszcza się możliwość zmiany zgodnie z ustaleniami MKZ.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Za Bramką

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Realizacja do wysokości środków i wg ustaleń z MKZ
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Osiedla Stare Miasto i innych dzielnic Poznania, turyści
Uzasadnienie realizacji projektu
Nawierzchnia na brukowanych ulicach jest bardzo niewygodna, nieprzyjazna dla osób, które się po niej poruszają. Jest też głośna, powoduje duży hałas (np. konieczność wymiany nawierzchni na ul. św. Marcin między Al. Marcinkowskiego a Pl. Wiosny Ludów została wpisana do Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem 2018). Po brukowanej nawierzchni trudno też przejechać rowerem. Dla rowerzystów brukowane ulice są nie tylko niewygodne, ale też niebezpieczne. To sprawia, że wiele osób rezygnuje z poruszania się po nich rowerem. Jazda po kostce bardzo niszczy rower i powoduje luzowanie śrub, co również może być przyczyną wypadków.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt poprawi sytuację osób z niepełnosprawnościami, którym trudno poruszać się po niewygodnym bruku.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wymiana nawierzchni 800 000
SUMA: 800 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Tadeusz Mirski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany pod względem formalnym przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami przekazuje projekt do Zarządu Dróg Miejskich. Wskazane ulice administrowane są przez ZDM. W związku z powyższym, prosimy ww. jednostkę o zaopiniowanie projektu oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: nie
7. Czy zawarta jest umowa partycypacyjna z Miastem: nie
Zespół obradował w składzie: Martin Radziwonka i Michał Urbański w dniu 14.07.2023 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany do realizacji. Przewidziana realizacji zadania do wysokości środków finansowych. Realizacja zadania uzależniona od uzgodnień z MKZ.
  Zespół Obradował w składzie: Radosław Ciesielski, Paulina Gowin-Sikora, Damian Koziński, Rafał Krzyżanowski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Czy zawarta jest umowa partycypacyjna z Miastem - nie
  4. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  5. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  6. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO24. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  7. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  8. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  9. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  10. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  11. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2024 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  12. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  13. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  14. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  15. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  16. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • dodatkowa rekomendacja: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Przedstawiony projekt zlokalizowano na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego Stare Miasto wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 225 decyzją z dnia 04.06.1979 r. oraz na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego Centrum Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod n nr A 231 decyzją z dnia 14.03.1980 r. Realizacja prac będzie możliwa po przedstawieniu oraz zaakceptowaniu kompleksowego projektu poprawy funkcjonalności oraz remontu kamiennych nawierzchni ulic wraz z chodnikami na terenie Centrum i Starego Miasta. Projekt ma być realizowany przy zachowaniu istniejących nawierzchni kamiennych oraz akceptacji Miejskiego Konserwatora Zabytków.
  Zespół Obradował w składzie: Joanna Nogalska, Aleksandra Dolczewska
 • dodatkowa rekomendacja: Miejski Inżynier Ruchu (MIR)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zapewni poprawę bezpieczeństwa na przedmiotowej ulicy.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Teresiak
 • dodatkowa rekomendacja: Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM)
  Karta Oceny Projektu
  Uzasadnienie Brak uwag ze strony PIM.
  Zespół Obradował w składzie: ----

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Magda Ignaszak, Agnieszka Hoffmann, Katarzyna Hełpa -Liszkowska , Tomasz Dworek, Andrzej Rataj, Włodzimierz Marciniak, Jacek Maleszka, Marcin Kondella, Marcin Pilarczyk, Maria Stachowiak Krzyżaniak, Jędrzej Kaczorowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.