Ogród edukacyjno-sensoryczny Przedszkola nr 134


Kategoria
projekt rejonowy duży > 1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Ogród edukacyjno-sensoryczny Przedszkola nr 134
Skrócony opis projektu
Remont tarasów przedszkolnych, powiększenie przestrzeni edukacyjnej do zajęć oraz spotkań społeczności osiedla oraz ZSPnr5.
Opis projektu
Tarasy Przedszkola nr 134 "Słoneczny Świat" w Zespole szkolno - Przedszkolnym nr 5 wymagają modernizacji i zagospodarowania na miarę edukacji najmłodszych XXI wieku. Głównym celem projektu jest to aby zabawa dzieci była wielowymiarowa - zachęcała do eksperymentowania, inspirowała, angażowała zmysły, rozwijała motorykę, a przede wszystkim zachęcała do aktywności.
Nowa przestrzeń tarasowa będzie podzielona na dwie strefy. Pierwsza z nich to taras z ogrodem zimowym, kącikiem małego ogrodnika oraz zadaszonymi ławami edukacyjnymi służącymi dzieciom przez cały rok. Będzie to miejsce przeznaczone na zajęcia edukacyjne by dzieci mogły kreatywnie spędzać czas. Druga strefa zamieni się w scenę z zadaszeniem oraz widownią - będzie miejscem przeznaczonym na zajęcia teatralne dla dzieci i rodziców.
Ogród edukacyjno - sensoryczny ma być miejscem wyposażonym w sprzęty i urządzenia służące edukacji i zabawie dzieci w wieku przedszkolnym:
- ścieżka muzyczno - sensoryczna,
- drewniane ramy z zainstalowanymi instrumentami muzycznymi,
- urządzenia do eksperymentowania np. Eko - kuchnia nazywana kuchnią błotną, to całoroczne, plenerowe urządzenie, w którym najmłodsi mogą eksperymentować kulinarnie.
- podniesione rabaty z kolekcją roślin czterech pór roku, które umożliwią zapoznanie dzieci z zależnościami zjawisk przyrody od poszczególnych pór roku,
- kącik doświadczeń i prac ogrodniczych zawierający mikro ogródek warzywny znajdujący się w pobliżu rabat.
Zaprojektowane bezpieczne, kolorowe, ciekawe architektonicznie urządzenia ogrodowe dadzą dzieciom, tak bardzo potrzebną możliwość ruchu, spędzania czasu w ogrodzie w bardzo atrakcyjny sposób.
Spędzanie czasu w ogrodzie, możliwość obserwacji zmian w przyrodzie, doświadczenia wielozmysłowe na ścieżce sensorycznej z pewnością będą dla dzieci atrakcyjną, rozbudzającą ciekawość i dającą nowe umiejętności formą spędzania czasu w przedszkolu.

Projekt tarasów daje także przestrzeń do interakcji/spotkań z mieszkańcami osiedla Kosmonautów. Dalszego rozwoju współpracy z osiedlowym Domem Kultury "Orbita" a także z Zespołem Dziennych Domów Pomocy "Klub Winogrady".
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Os. Kosmonautów 108

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ogród przedszkolny znajduje się w poblizu Szkoły Podstawowej nr 65, Przedszkola nr 175 "Podniebny Świat" oraz osiedlowego placu zabaw.
Potencjalni odbiorcy projektu
Społeczność przedszkolaków i uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5. Społeczność osiedla Kosmonautów.
Uzasadnienie realizacji projektu
Tarasy Przedszkola nr 134 mają duży potencjał, niestety obecna infrastruktura uległa bardzo znaczącej degradacji z powodu lat użytkowania. Obecne zagospodarowanie terenu zielonego, należącego do przedszkola, nie zaspokaja potrzeb uczęszczających do placówki 125 dzieci. Modernizacja i rozbudowa starego placu zabaw nada mu nowej funkcji edukacyjnej, aby urozmaicić dzieciom czas spędzony w przedszkolu. Remont przedszkolnych tarasów w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia swobody i komfortu pracy dydaktycznej. Dzieci spędzając czas na świeżym powietrzu będą miały możliwość rozwijania nowych sprawności poznawczych. Przedstawiony projekt ogrodu edukacyjno - sensorycznego ma na celu wzbudzenie wśród dzieci zainteresowania badaniem i eksperymentowaniem, a także rozwijanie kompetencji daltońskich. Zagospodarowana przestrzeń tarasowa pobudzi dzieci do różnorodnej i kreatywnej aktywności. Strefa tarasów i ogród edukacyjno - sensoryczny przedszkola to ważne miejsce dla najmłodszych mieszkańców osiedla Kosmonautów.
Zależy nam aby dzięki realizacji projektu nastąpiła integracja osób (dzieci, rodzice, nauczyciele), rozwój aktywności poznawczej i ruchowej dzieci oraz rozwój postaw ekologicznych użytkowników.

Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego, uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Z projektu tarasów będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy osiedla, zależy nam na wielowymiarowej współpracy z Radą Osiedla, Osiedlowym Domem Kultury "Orbita".
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt - 30,000
Realizacja tarasu z ogrodem zimowym i zadaszeniem - 300,000
Realizacja tarasu ze sceną, zadaszeniem oraz widownią i placem zabaw - 350,000
Realizacja ścieżki sensoryczno -muzycznej z kącikiem małego ogrodnika - 150,000

800 000
SUMA: 800 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Projekt ogrodu edukacyjno - sensorycznego Projekt -Przedszkole nr 134.pdf
Poparcie projektu Poparcie projektu w ramach PBO 2024 - Przedszkole nr 134.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agata Wojdak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany pod względem formalnym przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Czy zawarta jest umowa partycypacyjna z Miastem - nie
  4. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  5. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  6. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO24. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  7. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  8. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  9. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  10. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  11. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2024 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  12. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  13. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  14. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  15. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  16. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Oświaty

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY WSCHÓD
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Popieram projekt "Ogród Edukacyjno-Sensoryczny Przedszkola nr 134". Złożony w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2024, którego celem jest zapewnienie warunków aktywnej i bezpiecznej zabawy oraz edukacji najmłodszych. Deklaruje się gotowość realizacji projektu po jego rozstrzygnięciu. Projekt spełnia kryterium ogólnodostępności. Ogrodu Edukacyjno - Sensorycznego Przedszkola Nr 134 w większości (w godzinach pracy Przedszkola 6.00 - 17.00) będą korzystali wychowankowie przedszkola a także dzieci uczęszczające do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 i przedszkola nr 175 "Podniebny Świat". Będzie też nieodpłatna możliwość korzystania dla szerokiego grona mieszkańców Osiedla Kosmonautów z ogrodu i będzie obejmować 25 godzin tygodniowo (pomiędzy godziną 17.00 - 22.00) oraz w weekendy.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Nowe Winogrady Wschód
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.