Scena nad Rusałką 2024


Kategoria
projekt rejonowy duży > 6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Scena nad Rusałką 2024
Skrócony opis projektu
Cykl 20 plenerowych koncertów i 4 stand-upów nad jeziorem Rusałka.
Opis projektu
Od lat Scena nad Rusałką sprawia, że w sercach wielu poznaniaków na dobre zagościła muzyka i pasja do odkrywania młodych twórców, będących przyszłością polskiej sceny. Razem z Wami chcemy kontynuować i rozwijać ten cykl, a na scenę zaprosić jeszcze więcej artystów!

Wszystkie wydarzenia będą oczywiście bezpłatne.

Zorganizowane zostaną:
- 3 dni pełne koncertów i wydarzeń towarzyszących w dniach 1, 2, 3 maja.
- cykl 17 cotygodniowych koncertów młodych, polskich artystów w każdy czwartek, od początku maja do końca sierpnia. W ostatnich latach zagrali m.in. WaluśKraksaKryzys, Sonbird, Król, Baasch, Ofelia, a w 2023 r. m.in. Oysterboy, Faustyna Maciejczuk, Kamil Hussein, Misia Furtak. Przed doborem kolejnych artystów o propozycje zapytani zostaną mieszkańcy Poznania w mediach społecznościowych Sceny nad Rusałką. Podczas każdego wieczoru wystąpią po 2 zespoły - jedna wschodząca gwiazda polskiej muzyki i jeden znany wykonawca.
- 4 stand-upy znanych polskich artystów wybranych spośród top10 najlepszych polskich komików, raz w miesiącu (maj-sierpień).
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miejskie tereny rekreacyjne przy plaży nad jeziorem Rusałka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren udostępniony zostanie nieodpłatnie. Teren zarządzany jest przez POSiR, dzierżawiony przez Frajda sp. z o.o.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są mieszkańcy Poznania, szczególnie rejonu "Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola", a także Jeżyc oraz osiedli północno-zachodniej części miasta: Smochowic, Podolan i Strzeszyna.
Cykl bezpłatnych wydarzeń kulturalnych pozwoli na odpoczynek w pięknych
okolicznościach przyrody osobom w każdym wieku, a zróżnicowana oferta sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu nad jeziorem niemal w centrum Poznania umożliwi udział w bezpłatnych wydarzeniach kulturalnych wszystkim mieszkańcom miasta. Cotygodniowe koncerty plenerowe pozwolą poznać wielu polskich artystów i wziąć udział w koncertach zespołów, które zazwyczaj grają na płatnych, biletowanych wydarzeniach, a stand-upy najlepszych polskich komików rozbawią tłumy poznaniaków.

Cykl wydarzeń znacząco wzbogaci ofertę kulturalną miasta w sezonie letnim, jednocześnie umożliwiając spędzenie czasu wolnego na łonie natury.

Działania Sceny nad Rusałką w ubiegłych latach pokazały, że zainteresowanie
wydarzeniami organizowanymi w tej części miasta jest ogromne. Rozpoczęcie
cyklu już w majówkę pozwoli urozmaicić długi weekend w mieście.

Wielu mieszkańców, a także przyjezdni studenci nie mają świadomości, jak blisko
miasta znajdują się tak piękne tereny rekreacyjne. Dzięki projektowi poznają
unikatowe rekreacyjne walory tej części miasta
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt zaplanowano zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, tak aby
wszystkie tereny, na których odbędą się imprezy i wydarzenia, były dostępne dla
wszystkich ludzi, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub
specjalistycznych zmian.

Teren jest łatwo dostępny i nie posiada barier architektonicznych, a dojście z
parkingu oraz pobliskiego przystanku autobusowego jest wyasfaltowane.
Na wszystkie wydarzenia udostępniona zostanie pętla indukcyjna, umożliwiająca
udział osobom słabosłyszącym.

Dodatkowo pobliska restauracja wyposażona jest w podjazdy oraz w tzw. komfortkę, dzięki którym osoby poruszające się na wózku mogą swobodnie z niej korzystać.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszty techniczne (obsługa techniczna koncertów: nagłośnienie, oświetlenie, infrastruktura: wynajem sceny, sprzętu, barierek, scenografia, ochrona) 230 000
Honoraria dla artystów, ZAiKS, hotele 470 000
Promocja (grafik, płatna reklama w mediach społecznościowych, ulotki, plakaty, banery, wynajem reklamy na przystankach tramwajowych oraz w
autobusach i tramwajach, prowadzenie mediów
społecznościowych)
50 000
Koszty produkcji, koordynacja projektu, obsługa prawno-księgowa, wynagrodzenie pracowników porządkowych
50 000
SUMA: 800 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zgoda na udostępnienie terenu - Scena nad Rusałką 2024 Zgoda Frajda.pdf
Zgoda POSiR Zgoda POSiR.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Zofia Blew
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany pod względem formalnym przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania rekomenduje do realizacji projekt pn. "Scena nad Rusałką 2024". Zakłada on organizację rozbudowanego cyklu 20 koncertów oraz 4 stand-upów dla mieszkańców na terenach rekreacyjnych nad jeziorem Rusałka.. Tereny rekreacyjne nad jeziorem Rusałka w sezonie są bardzo atrakcyjnym miejscem dla cyklicznych działań kulturalnych (takich jak koncerty, stand-up czy pokazy kina plenerowego). Projekt spełnia wymogi formalne i finansowe zgodnie z zasadami Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2024.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury UMP.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Czy zawarta jest umowa partycypacyjna z Miastem - nie
  4. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  5. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  6. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO24. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  7. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  8. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  9. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  10. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  11. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2024 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  12. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  13. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  14. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  15. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  16. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - tak
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 800 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja udzielona.
  Zespół Obradował w składzie: KDO przy Wydziale Kultury

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Uważamy, że obecnie w mieście jest już bardzo bogata oferta wydarzeń kulturalnych. Osiedle Sołacz potrzebuje inwestycji, które pozostają na dużej i będą służyć przez wiele lat. Również ciężko ocenić zgody z obecną infrastrukturą miejsce jest dobre, ale scenę oraz nagłośnienie trzeba zorganizować. Również frekwencja na tego typu wydarzeniach jest bardzo różna. Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? Na pewno jakiejś części tak, ale spora część mieszkańców nie przepada za koncertami i hasłem, lub ze względu na swój wiek nie mogą nawet korzystać z takich projektów. Czy projekt pozytywnie wpłynie na otoczenie? W naszej opinii, jest neutralny.
  Zespół Obradował w składzie: Drobczyńska Ewa, Pezowicz Lidia, Rogala Eliza, Rosińska Bogumiła, Wacko Marcin. Waraczyński Henryk, Wawrzyniak-Wacko Zofia, Wosicki Józef, Krzysztof Piechocki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.