Zielone Fyrtle 2024


Kategoria
Projekt ogólnomiejski duży w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Zielone Fyrtle 2024
Skrócony opis projektu
Dzięki wspólnej, międzyosiedlowej inicjatywie nasze osiedla stają się jeszcze bardziej zielone i przyjazne mieszkańcom.
Opis projektu
To już czwarta edycja naszego znanego i lubianego projektu. Tym razem projekt zrealizowany będzie na terenie aż piętnastu Osiedli Miasta Poznania a to wszystko dzięki ogromnemu zaangażowaniu w przygotowanie merytoryczne społeczników, przedstawicieli Osiedli: Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Fabianowo-Kotowo, Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo, Kwiatowe, Naramowice, Podolany, Kiekrz, Piątkowo, Starołęka-Minikowo-Marlewo, Strzeszyn, Ławica, Sołacz, Piątkowo Północ oraz Szczepankowo-Spławie-Krzesinki.

Dziękujemy Wam za każdy głos oddany na Zielone Fyrtle w poprzednich edycjach i tym razem również liczymy na Wasze głosy! Dzięki Wam nasze Osiedla, nasze Miasto staje się coraz bardziej zielone i piękniejsze.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szczegółu lokalizacji składowych projektu wymieniono w załączniku.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szczegółu lokalizacji składowych projektu wymieniono w załączniku.
Potencjalni odbiorcy projektu
Na zwiększeniu ilości zieleni korzystają wszyscy Mieszkańcy Miasta.
Uzasadnienie realizacji projektu
Dzięki inwestycjom zrealizowanym w ramach poprzednich edycji projektu Zielone Fyrtle, nasze Miasto wzbogaciło się o setki drzew i krzewów. Nasz projekt daje szansę na uzupełnienie brakującego zadrzewienia oraz stworzenie ciekawych przestrzeni przyjaznych do życia.
Zieleń, drzewa i krzewy to nie tylko czystsze powietrze - to również realne obniżenie temperatury chodników i ulic w upalny dzień, to także mała retencja - zatrzymywanie jakże cennej wody opadowej w systemach korzeniowych oraz w liściach. Dzięki nowym nasadzeniom skutecznie odchodzimy od wizji miasta będącego wyłącznie betonową pustynią. Ten projekt, dzięki swojej dywersyfikacji, pozytywnie wpłynie na wygląd i jakość bardzo wielu miejsc w Naszym Mieście.

Dziękuję przedstawicielom wszystkich piętnastu Osiedli zaangażowanym w przygotowanie tego projektu. Bez Was nie było by to możliwe. Wykonaliście swoją pracę perfekcyjne dając Naszym Mieszkańcom szczegółowo rozpisany Projekt, na który bez wahania mogą oddać swój głos!
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów prowadzone są w miejscach, gdzie nie powodują powstawania barier architektonicznych a zieleń w tkance miejskiej funkcjonuje ponad podziałem na osoby sprawne i z niepełnosprawnościami. To właśnie zieleń tworzy w mieście przestrzeń przyjazną do życia dla wszystkich.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Antoninek-Zieliniec-Kobylepole - Byliny w parku im. Stablewskich - 90 tys. (ZZM)

2. Głuszyna - nasadzenia drzew i krzewów przy Zespole Szkół i Placówek Oswiatowych nr 5 - 120 tys. (W.Oświaty)

3. Fabianowo-Kotowo - Nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Kowalewickiej - 150 tys.(ZDM)
360 000
4. Kwiatowe - Nasadzenia na terenie przyległym do placu zabaw ul. Krokusowa - 90 tys.(ZZM)

5. Sołacz - Nasadzenia uzupełniające, zabiegi pielęgnacyjno-utrzymaniowe dla istniejącej zieleni oraz małej architektury na terenach ZZM - 90 tys. (ZZM)

6. Naramowice - Rozwój zieleni oraz infrastruktury rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 60 - 180 tys.(W.Oświaty)
360 000
7. Piątkowo - Ściana wspinaczkowa oraz nasadzenia drzew i krzewów przy ZSP nr 8 - 150 tys (W.Oświaty)

8. Podolany - Nasadzenia w pasie drogowym wzdłuż ul Strzeszyńskiej - 180 tys. (ZDM)

9. Starołęka-Minikowo - Uporządkowanie terenu oraz realizacja projektu nowego ogrodu miejskiego przy ul. Bystrej oraz dosadzenia na terenie skweru St.Mrowińskiego - 100 tys. (ZZM)
430 000
10. Strzeszyn - wykonanie projektu zieleni wraz ze szczegółową inwentaryzacją istniejącej szaty roślinnej i uzupełnienie jej o brakujące nasadzenia - 180 tys. (W.Oświaty)

11. Kiekrz - Zagospodarowanie działki 652/2 - Przygotowanie i zrealizowanie nasadzeń roślinności na terenie ww. działki, na której powstanie świetlica. Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu, nasadzenia drzew, krzewów, traw i kwiatów - 90 tys. (POSiR)

12. wykreślono dz. 1/8 ark.11 obr.38 Ławica z uwagi na negatywną rekomendację ZLP
270 000
13. Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo -

ZZM: rozbudowa północnej części parku przy ul. Sanockiej - nasadzenia zieleni, budowa alejek, montaż infrastruktury parkowej - 130 tys.

ZDM: projekt, nasadzenia zieleni na skwerze przy kościele w pasie drogowym ul. Garaszewo - 40 tys.

WOświaty: nasadzenia i pielęgnacja zieleni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 2 w Poznaniu przy ul. Tarnowskiej 27 - 10 tys.

14. Szczepankowo-Spławie-Krzesinki - Nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Spławie - 180 tys. - do wysokości zaplanowanych środków (ZDM)

15. Piątkowo Północ - Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Szymanowskiego - 120 tys. - do wysokości zaplanowanych środków (ZDM)
480 000
SUMA: 1 900 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 200 000
Dodatkowe załączniki
Byliny w parku Stablewskich byliny w parku.pdf
List poparcia ZSP nr 8 List poparcia dyrektor ZSP nr 8.pdf
Zgoda PISMO 1 - zgoda na realizacje dzia_an_ w ramach Zielonego Budz_etu.pdf
Zgoda ZS nr 5 zgoda zs nr5.pdf
Szczegóły składowych projektu Zielone Fyrtle 2024 Zielone Fyrtle 2024 - za_cznik aktualny po opiniowaniu.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Filipiak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany pod względem formalnym przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wydział Gospodarki Nieruchomościami w odniesieniu do poszczególnych części składowych projektu informuje co następuje. Ad 1. Działka 02/30/58 jest własnością Miasta Poznania i została przekazana w trwały zarząd na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej. Ad 2. Działki 12/07/12/1, 12/07/13/1, 12/07/13/3, 12/07/14/1 stanowią własność Miasta Poznania i zostały przekazane w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5. Ad 3. Ul. Kowalewicka jest w administracji Zarządu Dróg Miejskich. Ad 4. Działka 41/12/421/3 została przekazana do korzystania Radzie Osiedla, działka 41/12/416/2 znajduje się we władaniu ZDM. Ad 5. Dotyczy terenów ZZM na osiedlu Sołacz. Ze względu na rozległość terenów, tut. Wydział informuje, że nie był w stanie sprawdzić prowadzonych postępowań na tym obszarze. Ad 6. Działki 50/09/61/1, 50/09/61/2, 50/09/62/1, 50/09/62/2, 50/09/63/1, 50/09/63/2 stanowią własność Miasta Poznania i zostały przekazane w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 60. Ad 7. Działka 53/09/230/9 jest własnością Miasta Poznania i została przekazana w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8. Ad 8. Pas drogowy ul. Strzeszyńskiej jest w administracji Zarządu Dróg Miejskich. Ad 9. Tereny przy ul. Bystrej – działki 06/14/14/2, 06/14/1, 06/14/10, 06/14/24, 06/14/4, 06/14/6, 06/14/8, 11/07/112 (część), 11/07/15, 11/07/16/1, 11/07/16/2, 11/07/17, 11/07/18, 11/07/19, 11/07/20, 11/07/21, 11/07/94, 06/14/21/2 są powierzone Zarządowi Zieleni Miejskiej, przy czym działki 06/14/8, 11/07/20 są częściowo objęte umową dzierżawy. Tut. Wydział opiniuje ten punkt projektu pozytywnie wyłącznie odnośnie terenów powierzonych ZZM, za wyjątkiem terenu objętego umową dzierżawy, na którym nie rekomenduje się realizacji projektu. Ad 10. Działka 20/13/1/983 stanowi własność Miasta Poznania i została przekazana w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1, działki 20/13/1/984 i 20/14/1/136 zostały przekazane do korzystania Radzie Osiedla. Ad 11. Działka 27/11/652/2 została powierzona POSiR. Ad 12. Działka 38/11/1/8 jest terenem powierzonym Zakładowi Lasów Poznańskich. Ad 13.1. Działka 10/08/2/5 znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania. W związku z poczynionymi w ub. roku ustaleniami z Radą Osiedla Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo odstąpiono od przygotowania do sprzedaży przedmiotowej działki i pozostawiono ją w zasobie na potrzeby Osiedla. Tut. Wydział opiniuje pozytywnie ten punkt projektu pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania i realizacji przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Ad 13. 2. Działki 10/27/51/1, 10/27/59 w pasie drogowym ul. Garaszewo są w administracji ZDM. Ad 13.3. Działki 10/37/5/10, 10/37/5/14, 10/37/5/4 stanowią własność Miasta Poznania i zostały przekazane w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Ad 14. Ul. Spławie jest w administracji ZDM. Ad 15. Ul. Szymanowskiego jest w administracji ZDM. W związku z powyższym tut. Wydział przekazuje projekt do kolejnego etapu następującym jednostkom: Zarząd Zieleni Miejskiej, Wydział Oświaty, Wydział Sportu, Zarząd Dróg Miejskich, Wydział Klimatu i Środowiska. Ponadto rekomenduje się uzyskanie opinii MPU w odniesieniu do opracowywanych planów miejscowych oraz WUiA w kontekście zgodności z planami obowiązującymi.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie
6. Czy opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu: tak :: Opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W szczególności dot. pkt. 1 - park Rodziny Stablewskich. Zwracamy się z prośbą o opinię MPU.
7. Czy zawarta jest umowa partycypacyjna z Miastem: nie
Zespół obradował w składzie: Michał Urbański, Martin Radziwonka, w dniu 14.07.2023r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Klimatu i Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji. Wydział Klimatu i Środowiska pozytywnie opiniuje projekt na działkach wskazanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami jako tereny rekomendowane do realizacji projektu. Wniosek jest zgodny z zasadami Zielonego budżetu. Założenia projektu wpisują się w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej. Projekt jest także zgodny z rekomendacjami Poznańskiego Panelu Obywatelskiego. Jednak należy podkreślić, że planowane nasadzenia muszą być przemyślane i zgodne z obowiązującym Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Szczególną uwagę należy zwrócić na nasadzenia drzew w pasie drogowym gdzie jest to bardzo utrudnione ze względu na sieci uzbrojenia podziemnego, chodniki oraz wąskie pasy zieleni. Plany nasadzeń w takich miejscach wymagają każdorazowo bardzo szczegółowej analizy map zasadniczych, która daje odpowiedź, czy możliwe jest wprowadzenie zieleni wysokiej w interesującym nas terenie. Analiza taka musi uwzględniać plany przebudowy i rozbudowy sieci drogowej oraz jej infrastruktury np.: planowanej budowie ścieżek rowerowych. Podobna sytuacja ma miejsce na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, które w większości stanowią tereny urządzonych już parków i zieleńców. Jednak celem miasta, zgodnie ze Strategią Rozwoju, jest dążenie do budowy „zielonego” i ekomobilnego miasta, które posiada łatwo dostępne dla wszystkich tereny zieleni. Reasumując opinia pozytywna biorąc pod uwagę analizę własnościową oraz możliwości nasadzeń we wskazanych lokalizacjach.
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Dutkowiak, Monika Rucka, Michał Bernet
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Czy zawarta jest umowa partycypacyjna z Miastem - nie
  4. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  5. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  6. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO24. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  7. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  8. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  9. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  10. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  11. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2024 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  12. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  13. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  14. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  15. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  16. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  Projekt ogólnomiejski duży w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 70% dla tworzonych terenów zieleni, w czym nie mieści się tworzenie infrastruktury technicznej i budynków funkcjonalnie z nimi powiązanych? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 900 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 200 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Czy zawarta jest umowa partycypacyjna z Miastem - nie
  4. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  5. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  6. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO24. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  7. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  8. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  9. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  10. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  11. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2024 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  12. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  13. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  14. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  15. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  16. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - tak - Ad 1. Działka 02/30/58 - park Rodziny Stablewskich – brak mpzp. Ad 2. Działki 12/07/12/1, 12/07/13/1, 12/07/13/3, 12/07/14/1 – teren Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 – brak mpzp. Ad 3. ul. Kowalewicka – teren objęty mpzp dla obszaru „Fabianowo” w Poznaniu i na rysunku planu oznaczony symbolami: 2KD-L i 6KD-D - tereny komunikacji - tereny dróg publicznych. W zakresie ochrony zieleni (§ 5 ust. 9 pkt c) nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia powierzchni gruntu na terenach komunikacji (…). Zgodne z mpzp. Ad 4. Działka 41/12/421/3 teren Rady Osiedla – brak mpzp; działka 41/12/416/2 teren ZDM – brak mpzp. Ad 5. Dotyczy terenów ZZM na osiedlu Sołacz. Ze względu na brak konkretnego wskazania terenów, tut. Wydział informuje, że nie może potwierdzić czy obowiązuje mpzp. Ad 6. Działki 50/09/61/1, 50/09/61/2, 50/09/62/1, 50/09/62/2, 50/09/63/1, 50/09/63/2 – teren Szkoły Podstawowej nr 60 – brak mpzp. Ad 7. Działka 53/09/230/9 - teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 – brak mpzp. Ad 8. Pas drogowy ul. Strzeszyńskiej Od skrzyżowania ulic Druskienickiej/Omańkowskiej do fragmentu przed ulicą Lutycką teren objęty mpzp „Podolany Południe” - część A w Poznaniu i na rysunku planu oznaczony symbolami: 1KD-Z - tereny dróg publicznych. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu (§ 5 ust. 1) ustala się zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia. Fragment ulicy Strzeszyńskiej przed ulicą Lutycką objęty mpzp „III RAMA KOMUNIKACYJNA – węzeł Obornicka” w Poznaniu i na rysunku planu oznaczony symbolami: KD-GPS i KD-Z - tereny komunikacji - tereny dróg publicznych. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych na terenach dróg publicznych ustala się (§ 7 ust. 2) ustala się zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni niską zielenią urządzoną, tj. trawnikami, kwietnikami, krzewami. Zgodne z mpzp. Ad 9. Tereny przy ul. Bystrej – Zarząd Zieleni Miejskiej - teren objęty mpzp „w rejonie Starołęki Małej” część A w Poznaniu i na rysunku planu działki oznaczone symbolami: nr 06/14/114/1, 06/14/24, 11/07/16/1, 11/07/94 - 9KD-D i 10 KD-D - tereny dróg publicznych, nr 11/07/17- 5KDWxs - tereny dróg wewnętrznych, nr 06/14/14/2, 06/14/10, 06/14/4, 06/14/6, 06/14/8, 11/07/18, 11/07/19, 11/07/20, 11/07/21 – 9MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nr 11/07/15, 11/07/16/2 - 2U - tereny zabudowy usługowej. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się m.in. zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów. Jednak realizacja nowego ogrodu miejskiego, jako docelowego zagospodarowania ww. działek, jest niezgodna z mpzp. nr 06/14/21/2, 11/07/112 (część) – 3ZP,4ZP, 5ZP, 6ZP - tereny zieleni urządzonej. Realizacja nowego ogrodu miejskiego jest zgodna z mpzp. -2- Ad 10. Strzeszyn - Szkoła Podstawowa nr 1 i tereny Rady Osiedla działki 20/13/1/983 i 20/14/1/136 objęte mpzp dla terenów w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu i na rysunku planu oznaczone symbolem - 5ZP - tereny zieleni urządzonej. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (§ 5 ust. 1 pkt c) ustala się zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia. działka 20/13/1/984 objęta mpzp: • dla terenów w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu i na rysunku planu oznaczona symbolem - 5ZP - tereny zieleni urządzonej oraz 15KD-D - tereny komunikacji - dróg publicznych. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (§ 5 ust. 1 pkt c) ustala się zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia; • dla terenów w rejonie ulic Żołnierzy Wyklętych i Elżbiety Zawackiej oraz Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu i na rysunku planu oznaczona symbolem - 2ZP - tereny zieleni urządzonej oraz 3KD-L - tereny komunikacji - dróg publicznych. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się (§ 5 ust. 1) ustala się zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia; • dla terenów dla terenów w rejonie ulic Horacego i Hezjoda w Poznaniu i na rysunku planu oznaczona symbolem - 3ZP/OS - tereny zieleni urządzonej i obiektów służących ochronie środowiska i dopuszcza się nasadzenia drzew i krzewów oraz 3KD-L - tereny dróg publicznych i dopuszcza się lokalizację zatok parkingowych, sieci infrastruktury technicznej oraz zieleni. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (§ 5 ust. 1 pkt c) ustala się zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia. Zgodne z mpzp. Ad 11. Działka 27/11/652/2 – POSiR - teren objęty mpzp dla obszaru „Północno–Zachodniego Klina Zieleni” w Poznaniu, część E – Otoczenie Jeziora Kierskiego i na rysunku planu oznaczony symbolem: 2Kz-US - tereny sportu i rekreacji w klinie zieleni. Zagospodarowanie nieruchomości musi spełniać ustalenia mpzp. Ad 12. Działka 38/11/1/8 – Ławica - Zakład Lasów Poznańskich - objęta mpzp: • dla obszaru „III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek południowo-zachodni” w Poznaniu i na rysunku planu oznaczona symbolami – KD-GPS1 – tereny komunikacji - tereny dróg publicznych oraz 1ZL i 2ZL - tereny lasów. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (§ 5 ust. 3) nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich terenów wolnych od utwardzenia. Dla terenów lasów 1ZL, 2ZL ustala się następujące zasady zagospodarowania (§ 16) m.in. dopuszczenie lokalizacji przy duktach leśnych przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego obiektów małej architektury służących rekreacji lub utrzymaniu porządku; • dla obszaru części północnej „POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI” w Poznaniu – obszar C i na rysunku planu oznaczona symbolami – 2Kz-ZL - tereny lasów w klinie zieleni oraz KD-L - tereny komunikacji - droga publiczna. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się nakaz ochrony walorów krajobrazowych – lasów i polan śródleśnych jako przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej (§ 4 ust. 1). W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych dopuszcza się m.in. lokalizację obiektów małej architektury (§ 7). Dla terenu 1Kz-ZL - dopuszczenie lokalizacji placów gier i zabaw dla dzieci, miejsc biwakowych, parkingów rowerowych, obiektów małej architektury służących rekreacji lub utrzymaniu porządku, zadaszeń, stołów, ławek, tablic informacyjnych i znaków, a także innych urządzeń turystycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi (§ 14 ust. 6). Zagospodarowanie terenów zielenią zgodne z mpzp. Natomiast elementy zagospodarowania takie jak: siłownia zewnętrzna czy plac zabaw tylko na części terenu, gdzie lokalizacja takich obiektów została dopuszczona w mpzp. -3- Ad 13. Działka 10/08/2/5 - teren na potrzeby Rady Osiedla – brak mpzp. Działki 10/27/51/1 – ul. Garaszewo, 10/27/59 - ul. Krzesiny - tereny ZDM – brak mpzp. Działki 10/37/5/10, 10/37/5/14, 10/37/5/4 – teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 – brak mpzp. Ad 14. ul. Spławie - teren ZDM • od skrzyżowania z ul. Ostrowską do wysokości posesji ul. Spławie 28 – brak mpzp • na wysokości posesji ul. Spławie 28 do posesji ul. Spławie 58 teren objęty mpzp „Spławie - rejon ulicy Chrzanowskiej” w Poznaniu i na rysunku planu oznaczony symbolem – KD-Z - tereny komunikacji - dróg publicznych i K - tereny infrastruktury technicznej - kanalizacji. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: (§ 5 ust. 1 pkt c) ustala się zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia; • na wysokości posesji ul. Spławie 53 do skrzyżowania z ul. Gospodarską teren objęty mpzp dla „Dawna wieś Spławie” w Poznaniu i na rysunku planu oznaczona symbolem - 6KD-Z - tereny pod drogi publiczne klasy zbiorczej. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się (§ 9 ust. 3 pkt 3) ustala się zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów. Zgodne z mpzp. Ad 15. ul. Szymanowskiego - teren ZDM - teren objęty mpzp „Osiedle Jana III Sobieskiego” – część A w Poznaniu i na rysunku planu oznaczony symbolem - KD-G - tereny dróg publicznych. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się m.in.: • zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia (§ 5 ust. 1); • ochronę istniejących oraz wprowadzenie nowych nasadzeń drzew, w szczególności rzędów drzew, wskazanych w sposób orientacyjny na rysunku planu, na terenach 1KDWx, 2KDWx, 10KDWpp, 11KDWpp i 12KDWpp, a w przypadku kolizji z planowaną infrastrukturą lub zabudową, wymóg ich przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń na obszarze planu (§ 5 ust. 2). Zgodne z mpzp.
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - tak
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 900 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 200 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 200 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Renata Szymkowiak, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Czy zawarta jest umowa partycypacyjna z Miastem - nie
  4. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  5. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  6. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO24. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  7. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  8. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  9. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  10. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  11. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2024 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  12. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  13. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  14. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  15. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  16. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 900 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 200 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 200 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany do realizacji. Przewidziana realizacji zadania do wysokości środków finansowych. Ostateczne miejsca realizacji projektu wynikać będą z opracowanej dokumentacji. 3. Fabianowo-Kotowo - Nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Kowalewickiej - 150 tys. - Brak opracowanych projektów założenia zieleni. Z uwagi na brak zakresu prac, nie ma możliwości oszacowania kosztów realizacji projektu. Zadanie będzie realizowane do wysokości przyznanych środków finansowych - 150.000 zł z podziałem na zlecenie opracowania projektów, realizację w terenie oraz pielęgnację zieleni. 8. Podolany - Nasadzenia w pasie drogowym wzdłuż ul Strzeszyńskiej - 180 tys. - Brak opracowanych projektów założenia zieleni. Z uwagi na brak zakresu prac, nie ma możliwości oszacowania kosztów realizacji projektu. Zadanie będzie realizowane do wysokości przyznanych środków finansowych - 180.000 zł z podziałem na zlecenie opracowania projektów, realizację w terenie oraz pielęgnację zieleni. 13. Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo - ZDM - projekt, nasadzenia zieleni na skwerze przy kościele w pasie drogowym ul. Garaszewo - 40 tys. W ramach zadania zlecona zostanie również pielęgnacja kontraktowa zieleni. 14. Szczepankowo-Spławie-Krzesinki - Nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Spławie - 180 tys. - do wysokości zaplanowanych środków - W ramach zadania zlecona zostanie również pielęgnacja kontraktowa zieleni. 15. Piątkowo Północ - Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Szymanowskiego - 120 tys. - do wysokości zaplanowanych środków - W ramach zadania zlecona zostanie również pielęgnacja kontraktowa zieleni. Wydana opinia oraz oszacowanie kosztów realizacji dotyczy wyłącznie zakresu realizowanego przez ZDM.
  Zespół Obradował w składzie: Radosław Ciesielski, Paulina Gowin-Sikora, Damian Koziński, Rafał Krzyżanowski, Agnieszka Szulc
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Czy zawarta jest umowa partycypacyjna z Miastem - nie
  4. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  5. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  6. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO24. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  7. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  8. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  9. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  10. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  11. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2024 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  12. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  13. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  14. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  15. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  16. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 900 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 200 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 670 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 200 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • zarządca terenu : Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie ZZM rekomenduje projekt pozytywnie w zakresie terenów, którymi administruje (nr 1, 4, 5, 9 i 13).
  Zespół Obradował w składzie: Julia Syska-Wieczorek, Monika Sobczak, Jarosław Wojciechowski, Wojciech Potapowicz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z zadaniami własnymi Miasta - Czy proponowane zadanie jest zgodne z zadaniami własnymi Miasta i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności proszę zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Czy zawarta jest umowa partycypacyjna z Miastem - nie
  4. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującą strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  5. Zadanie przewidziane do realizacji w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w budżecie miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  6. Czy projekt spełnia warunek ogólnodostępności? - Przez ogólnodostępność projektu należy rozumieć umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach PBO24. W przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń – nieodpłatna możliwość korzystania, o której mowa powyżej, powinna obejmować co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem w miarę możliwości soboty lub niedzieli. W przypadku projektów innych niż inwestycyjne - realizacja projektów powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, umożliwiając wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość nieodpłatnego korzystania w pełnym zakresie z efektów realizacji projektu - tak
  7. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  8. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  9. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  10. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  11. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2024 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  12. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia oraz dotyczące wszelkich działań inwestycyjnych podejmowanych na terenach fortyfikacji? - nie
  13. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  14. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  15. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  16. Konieczna dodatkowa opinia MKZ, WUiA, MPU, MIR, PIM - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii WUiA? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MPU? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii MIR? - nie
  - Czy projekt wymaga opinii PIM? - nie
  16. Czy projekt wymaga opinii KDO? - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Kultury? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnościami? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Oświaty? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych? - nie
  - Czy konieczna jest opinia KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska? - nie
  17. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  Projekt ogólnomiejski duży w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 70% dla tworzonych terenów zieleni, w czym nie mieści się tworzenie infrastruktury technicznej i budynków funkcjonalnie z nimi powiązanych? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 900 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 200 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 200 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO24? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • dodatkowa rekomendacja: Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM)
  Karta Oceny Projektu
  Uzasadnienie Brak uwag PIM.
  Zespół Obradował w składzie: ----
 • dodatkowa rekomendacja: Wydział Urbanistyki i Architektury (WUiA)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Ad 1. Działka 02/30/58 - park Rodziny Stablewskich – brak mpzp. Ad 2. Działki 12/07/12/1, 12/07/13/1, 12/07/13/3, 12/07/14/1 – teren Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 – brak mpzp. Ad 3. ul. Kowalewicka – teren objęty mpzp dla obszaru „Fabianowo” w Poznaniu i na rysunku planu oznaczony symbolami: 2KD-L i 6KD-D - tereny komunikacji - tereny dróg publicznych. W zakresie ochrony zieleni (§ 5 ust. 9 pkt c) nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia powierzchni gruntu na terenach komunikacji (…). Zgodne z mpzp. Ad 4. Działka 41/12/421/3 teren Rady Osiedla – brak mpzp; działka 41/12/416/2 teren ZDM – brak mpzp. Ad 5. Dotyczy terenów ZZM na osiedlu Sołacz. Ze względu na brak konkretnego wskazania terenów, tut. Wydział informuje, że nie może potwierdzić czy obowiązuje mpzp. Ad 6. Działki 50/09/61/1, 50/09/61/2, 50/09/62/1, 50/09/62/2, 50/09/63/1, 50/09/63/2 – teren Szkoły Podstawowej nr 60 – brak mpzp. Ad 7. Działka 53/09/230/9 - teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 – brak mpzp. Ad 8. Pas drogowy ul. Strzeszyńskiej Od skrzyżowania ulic Druskienickiej/Omańkowskiej do fragmentu przed ulicą Lutycką teren objęty mpzp „Podolany Południe” - część A w Poznaniu i na rysunku planu oznaczony symbolami: 1KD-Z - tereny dróg publicznych. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu (§ 5 ust. 1) ustala się zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia. Fragment ulicy Strzeszyńskiej przed ulicą Lutycką objęty mpzp „III RAMA KOMUNIKACYJNA – węzeł Obornicka” w Poznaniu i na rysunku planu oznaczony symbolami: KD-GPS i KD-Z - tereny komunikacji - tereny dróg publicznych. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych na terenach dróg publicznych ustala się (§ 7 ust. 2) ustala się zagospodarowanie nieutwardzonych powierzchni niską zielenią urządzoną, tj. trawnikami, kwietnikami, krzewami. Zgodne z mpzp. Ad 9. Tereny przy ul. Bystrej – Zarząd Zieleni Miejskiej - teren objęty mpzp „w rejonie Starołęki Małej” część A w Poznaniu i na rysunku planu działki oznaczone symbolami: nr 06/14/114/1, 06/14/24, 11/07/16/1, 11/07/94 - 9KD-D i 10 KD-D - tereny dróg publicznych, nr 11/07/17- 5KDWxs - tereny dróg wewnętrznych, nr 06/14/14/2, 06/14/10, 06/14/4, 06/14/6, 06/14/8, 11/07/18, 11/07/19, 11/07/20, 11/07/21 – 9MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nr 11/07/15, 11/07/16/2 - 2U - tereny zabudowy usługowej. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się m.in. zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów. Jednak realizacja nowego ogrodu miejskiego, jako docelowego zagospodarowania ww. działek, jest niezgodna z mpzp. nr 06/14/21/2, 11/07/112 (część) – 3ZP,4ZP, 5ZP, 6ZP - tereny zieleni urządzonej. Realizacja nowego ogrodu miejskiego jest zgodna z mpzp. -2- Ad 10. Strzeszyn - Szkoła Podstawowa nr 1 i tereny Rady Osiedla działki 20/13/1/983 i 20/14/1/136 objęte mpzp dla terenów w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu i na rysunku planu oznaczone symbolem - 5ZP - tereny zieleni urządzonej. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (§ 5 ust. 1 pkt c) ustala się zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia. działka 20/13/1/984 objęta mpzp: • dla terenów w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu i na rysunku planu oznaczona symbolem - 5ZP - tereny zieleni urządzonej oraz 15KD-D - tereny komunikacji - dróg publicznych. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (§ 5 ust. 1 pkt c) ustala się zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia; • dla terenów w rejonie ulic Żołnierzy Wyklętych i Elżbiety Zawackiej oraz Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu i na rysunku planu oznaczona symbolem - 2ZP - tereny zieleni urządzonej oraz 3KD-L - tereny komunikacji - dróg publicznych. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się (§ 5 ust. 1) ustala się zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia; • dla terenów dla terenów w rejonie ulic Horacego i Hezjoda w Poznaniu i na rysunku planu oznaczona symbolem - 3ZP/OS - tereny zieleni urządzonej i obiektów służących ochronie środowiska i dopuszcza się nasadzenia drzew i krzewów oraz 3KD-L - tereny dróg publicznych i dopuszcza się lokalizację zatok parkingowych, sieci infrastruktury technicznej oraz zieleni. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (§ 5 ust. 1 pkt c) ustala się zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia. Zgodne z mpzp. Ad 11. Działka 27/11/652/2 – POSiR - teren objęty mpzp dla obszaru „Północno–Zachodniego Klina Zieleni” w Poznaniu, część E – Otoczenie Jeziora Kierskiego i na rysunku planu oznaczony symbolem: 2Kz-US - tereny sportu i rekreacji w klinie zieleni. Zagospodarowanie nieruchomości musi spełniać ustalenia mpzp. Ad 12. Działka 38/11/1/8 – Ławica - Zakład Lasów Poznańskich - objęta mpzp: • dla obszaru „III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek południowo-zachodni” w Poznaniu i na rysunku planu oznaczona symbolami – KD-GPS1 – tereny komunikacji - tereny dróg publicznych oraz 1ZL i 2ZL - tereny lasów. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (§ 5 ust. 3) nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich terenów wolnych od utwardzenia. Dla terenów lasów 1ZL, 2ZL ustala się następujące zasady zagospodarowania (§ 16) m.in. dopuszczenie lokalizacji przy duktach leśnych przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego obiektów małej architektury służących rekreacji lub utrzymaniu porządku; • dla obszaru części północnej „POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI” w Poznaniu – obszar C i na rysunku planu oznaczona symbolami – 2Kz-ZL - tereny lasów w klinie zieleni oraz KD-L - tereny komunikacji - droga publiczna. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się nakaz ochrony walorów krajobrazowych – lasów i polan śródleśnych jako przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej (§ 4 ust. 1). W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych dopuszcza się m.in. lokalizację obiektów małej architektury (§ 7). Dla terenu 1Kz-ZL - dopuszczenie lokalizacji placów gier i zabaw dla dzieci, miejsc biwakowych, parkingów rowerowych, obiektów małej architektury służących rekreacji lub utrzymaniu porządku, zadaszeń, stołów, ławek, tablic informacyjnych i znaków, a także innych urządzeń turystycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi (§ 14 ust. 6). Zagospodarowanie terenów zielenią zgodne z mpzp. Natomiast elementy zagospodarowania takie jak: siłownia zewnętrzna czy plac zabaw tylko na części terenu, gdzie lokalizacja takich obiektów została dopuszczona w mpzp. -3- Ad 13. Działka 10/08/2/5 - teren na potrzeby Rady Osiedla – brak mpzp. Działki 10/27/51/1 – ul. Garaszewo, 10/27/59 - ul. Krzesiny - tereny ZDM – brak mpzp. Działki 10/37/5/10, 10/37/5/14, 10/37/5/4 – teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 – brak mpzp. Ad 14. ul. Spławie - teren ZDM • od skrzyżowania z ul. Ostrowską do wysokości posesji ul. Spławie 28 – brak mpzp • na wysokości posesji ul. Spławie 28 do posesji ul. Spławie 58 teren objęty mpzp „Spławie - rejon ulicy Chrzanowskiej” w Poznaniu i na rysunku planu oznaczony symbolem – KD-Z - tereny komunikacji - dróg publicznych i K - tereny infrastruktury technicznej - kanalizacji. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: (§ 5 ust. 1 pkt c) ustala się zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia; • na wysokości posesji ul. Spławie 53 do skrzyżowania z ul. Gospodarską teren objęty mpzp dla „Dawna wieś Spławie” w Poznaniu i na rysunku planu oznaczona symbolem - 6KD-Z - tereny pod drogi publiczne klasy zbiorczej. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się (§ 9 ust. 3 pkt 3) ustala się zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów. Zgodne z mpzp. Ad 15. ul. Szymanowskiego - teren ZDM - teren objęty mpzp „Osiedle Jana III Sobieskiego” – część A w Poznaniu i na rysunku planu oznaczony symbolem - KD-G - tereny dróg publicznych. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się m.in.: • zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia (§ 5 ust. 1); • ochronę istniejących oraz wprowadzenie nowych nasadzeń drzew, w szczególności rzędów drzew, wskazanych w sposób orientacyjny na rysunku planu, na terenach 1KDWx, 2KDWx, 10KDWpp, 11KDWpp i 12KDWpp, a w przypadku kolizji z planowaną infrastrukturą lub zabudową, wymóg ich przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń na obszarze planu (§ 5 ust. 2). Zgodne z mpzp.
  Zespół Obradował w składzie: Joanna Sumisławska, Beata Horoszko-Makarska, Agnieszka Walczak, Bartosz Putz

Opinie Komisji Dialogu Obywatelskiego:

 • dodatkowa rekomendacja: KDO przy Wydziale Klimatu i Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie KDO ds. środowiska opiniuje projekt pozytywnie, z poniższymi zastrzeżeniami. Wszelkie prace budowlane oraz instalowanie obiektów małej architektury powinny być przeprowadzone bez usuwania drzew i krzewów, i bez uszkadzania ich części nadziemnych oraz korzeni. Jakiekolwiek wycinki dzikiej zieleni powinny być ograniczane do minimum. Taka spontaniczna zieleń (drzewa, krzewy) powinna w maksymalnym stopniu wkomponowana w powstające skwery i uwzględniana w projektach jako zieleń do zachowania. Tam gdzie jest to możliwe powinny być wyznaczone enklawy dzikiej przyrody.
  Zespół Obradował w składzie: KDO ds. środowiska

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Banasiak Grzegorz, Bartosiak Krzysztof, Burandt Grzegorz, Duszyńska Aleksandra, Kąkol Ewelina, Klessa Jarosław, Mikołajewicz Roman, Nowak Mateusz, Piaskowska Magdalena, Radojewski Dionizy, Schupke Stanisław, Wachowiak Mieczysław
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE FABIANOWO-KOTOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Grygier Anna, Kaczmarek Bożena, Łuczak Tomasz, Łuczka Czesław, Marciniak Maciej, Nowak Andrzej, Nowak Violetta, Pigła Tomasz, Sarniak Monika, Stanizai Beata, Talaga Roman
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁUSZYNA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany do realizacji jako uzupełniający dotychczasowe działania na osiedlu, niezwykle potrzebny tu, gdzie zieleni wciąż ubywa, podczas gdy tereny Osiedla Kiekrz w tradycji i w planach widnieją jako zielone zaplecze Miasta.
  Zespół Obradował w składzie: Hanna Smoczek - przewodnicząca ZO, Ewa Maria Białkowska,
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Andrzej Sugiera, Filip Piotrowski, Eugeniusz Gruszczyński, Grzegorz Lewandowski, Dominik Witkowski, Mariusz Szlendak, Mirosław Kiliński, Marek Tomaszewski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Dzięki projektowi zielonemu ubogacamy najbliższe otoczenie naszych mieszkańców.
  Zespół Obradował w składzie: Paweł Motak, Maciej Mączyński.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Biniek, Weronika Dudek, Krzysztof Kaczyński, Joanna Kraus, Kevin Maliński, Paweł Perz, Paweł Sowa, Katarzyna Strzyż-Sobańska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Na podstawie "Załącznika nr 6" do uchwały nr XXXVI/217/V/2023 Rady Osiedla Piątkowo z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2024, projekt uzyskał rekomendację Rady Osiedla Piątkowo.
  Zespół Obradował w składzie: Róża Banaś, Radosław Białek, Michał Dehmel, Krystyna Kaczmarek, Beata Karczewska-Krzemińska, Hanna Kędzierska, Joanna Kocięcka, Witold Król, Krystyna Oliwiecka, Krzysztof Osman, Iwona Rzadkiewicz, Jacek Tomaszewski, Radosław Zywert
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: T. Hejna, P. Czechanowski, A. Cebulska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zieleń jest bardzo potrzebna na nowych osiedlach. Rekomendujemy do realizacji i głosowania.
  Zespół Obradował w składzie: Elżbieta Sobkowiak, Grażyna Dudzińska, Dorota Cymerys, Artur Kosonowski, Krzysztof Ratajczak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Każda dodatkowa zieleń jest bardzo potrzebna, z terenów zielonych znajdujących się na Sołaczu korzysta bardzo wiele osób. Cały czas są konieczne nowe nasadzenia. Projekt wpisuje się w zielony charakter Sołacza. Inwestycja będzie przez lata służyć kolejnym mieszkańcom.
  Zespół Obradował w składzie: Drobczyńska Ewa, Pezowicz Lidia, Rogala Eliza, Rosińska Bogumiła, Wacko Marcin. Waraczyński Henryk, Wawrzyniak-Wacko Zofia, Wosicki Józef, Krzysztof Piechocki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STAROŁĘKA-MINIKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Arkadiusz Czarnecki, Małgorzata Danilewicz, Elżbieta Drzewiecka, Zbyszko Górny
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: M. Bogusławska, D. Indrzejczak, J. Janasik, D. Krzeszowiec, M. Mucha, W. Rypniewski, M. Szymaniak, D. Zenka-Podlaszewska.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.